چهارمین کنفرانس زیست شناسی سامانه های ایران- تماس با دبیرخانه
دبیرخانه کنفرانس

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/7/20 | 


آدرس: اتوبان تهران -کرج،کیلومتر ۱۵،شهرک علم و فناوری پژوهش ،بلوار پژوهش، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، دبیرخانه کنفرانس زیست شناسی سامانه‌های ایران

تلفن: ۴۴۷۸۷۳۳۸

نمابر: ۴۴۷۸۷۳۳۸

همراه: ۰۹۰۳۷۹۷۷۴۶۴

پست الکترونیک: icsb۲۰۲۱nigeb.ac.ir


نشانی مطلب در وبگاه چهارمین کنفرانس زیست شناسی سامانه های ایران:
http://icsb2021.nigeb.ac.ir/find.php?item=1.77.16.fa
برگشت به اصل مطلب